eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ǹtoò Kristo yî Ǹsɨgɨ̀nǝ̀: mɨ̀kàà yî mfiì

Bafut: Ǹtoò Kristo yî Ǹsɨgɨ̀nǝ̀: mɨ̀kàà yî mfiì New Testament

Language: [bfd]BafutBafut
Title:Ǹtoò Kristo yî Ǹsɨgɨ̀nǝ̀: mɨ̀kàà yî mfiìBafut: Ǹtoò Kristo yî Ǹsɨgɨ̀nǝ̀: mɨ̀kàà yî mfiì New Testament
Abbreviation:bfdNTID: BFDWBT or bfd
Copyright © 1999 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLbfd_html.zip
ePub 3bfd.epub
Amazon Kindle .mobibfd.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulebfd1999eb.zip
Plain text canon only chapter filesbfd_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLbfd_word.zip

Bafut: Ǹtoò Kristo yî Ǹsɨgɨ̀nǝ̀: mɨ̀kàà yî mfiì New Testament


Ǹloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋkɔ̌ŋ mbi si'i si'i, m̀fa njoŋ Mû yì yî mɔ'ɔtə, mə ŋù ntsɨ̀m yìi mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yi ghu nu aa, tâ à yi ntsee lǒ kwo, lâ m̀baŋnə ntswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwi'i nɨ̂ŋkoŋ aà.

—John 3:16


Ǹtoò Kristo yî Ǹsɨgɨ̀nǝ̀: mɨ̀kàà yî mfiì

Bafut: Ǹtoò Kristo yî Ǹsɨgɨ̀nǝ̀: mɨ̀kàà yî mfiì New Testament

copyright © 1999 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Bafut

All rights reserved.


2020-11-16