eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

ކިތާބުލް މުޤައްދަސް

Maldivian: ކިތާބުލް މުޤައްދަސް (Bible)

Language: [div]DhivehiDhivehi
Title:ކިތާބުލް މުޤައްދަސްMaldivian: ކިތާބުލް މުޤައްދަސް (Bible)
Abbreviation:ކމID: DIVWBT or div
Copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLdiv_html.zip
ePub 3div.epub
Amazon Kindle .mobidiv.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulediv2019eb.zip
Plain text canon only chapter filesdiv_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLdiv_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLdiv_vpl.zip
Browser Bible moduleDIVWBT_browserBible.zip
USFXdiv_usfx.zip
USFMdiv_usfm.zip
OSISdiv_osis.zip
XeTeXdiv_xetex.zip
Hide formats for developers- - -

Maldivian: ކިތާބުލް މުޤައްދަސް (Bible)


މާތްރަސްކަލާނގެ މި ދުނިޔޭގެ މީސްތަކުން ދެކެ ލޯބިވެ ވޮޑިގަންނަވާ ވަރުން އެކަލާނގެ ހަމައެކަނި ދަރިކަލުން ޤުރުބާން ކުރެއްވި. އެހެނީ އެކަލޭގެފާނު ގަބޫލުކޮށް މީސްތަކުން އީމާންވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ނިމުންނުވާ ޙަޔާތް ދެއްވުމަށް. އެއީ އެމީހުން ނަރަކައިގައިވެ ނެތި ފަނާވެ ދާނެ ގޮތް މެދުވެރި ނުވުމަށްޓަކައި.

—John 3:16


ކިތާބުލް މުޤައްދަސް

Maldivian: ކިތާބުލް މުޤައްދަސް (Bible)

copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Dhivehi
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-17