eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

El Nuevo Testamento en el Mixteco de Ayutla

Mixtec, Ayutla: El Nuevo Testamento en el Mixteco de Ayutla New Testament

Language: [miy]Ayutla MixtecAyutla Mixtec
Title:El Nuevo Testamento en el Mixteco de AyutlaMixtec, Ayutla: El Nuevo Testamento en el Mixteco de Ayutla New Testament
Abbreviation:miyID: MIYWBT or miy
Copyright © 2016 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmiy_html.zip
ePub 3miy.epub
Amazon Kindle EPUBmiy.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemiy2016eb.zip
Plain text canon only chapter filesmiy_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmiy_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLmiy_vpl.zip
Browser Bible modulemiy_browserBible.zip
USFXmiy_usfx.zip
USFMmiy_usfm.zip
XeTeXmiy_xetex.zip

Mixtec, Ayutla: El Nuevo Testamento en el Mixteco de Ayutla New Testament


’Kua̱chi̱ ndii kundani̱ yaꞌa̱ Ndiosí ne̱ yivi̱ꞌ i̱i̱n yivi̱ꞌ, sa̱kanꞌ na ni̱ ti̱ꞌviꞌ a̱ yuꞌu̱, ña̱ nduuꞌ siꞌe̱ a̱ ña̱ i̱i̱n nda̱a̱ꞌ tilu̱ꞌ, i̱i̱n yivi̱ꞌ yoꞌoꞌ. Te̱ yo̱o̱ ka̱ i̱ni̱ xini yuꞌu̱ ndii, kö̱o̱ꞌ kivi̱ꞌ ku̱vi̱ ni̱a̱ nuu̱ꞌ Ndiosí, süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii na̱ti̱i̱n ni̱a̱ kivi̱ꞌ ñu̱u̱ ña̱ kö̱o̱ꞌ kivi̱ꞌ ndiꞌiꞌ.

—John 3:16


El Nuevo Testamento en el Mixteco de Ayutla

Mixtec, Ayutla: El Nuevo Testamento en el Mixteco de Ayutla New Testament

copyright © 2016 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Ayutla Mixtec
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-16